منظور از سرقت ادبی، دزدیدن مطالب متعلق به یک نویسندۀ دیگر و نگارش آن مقاله به نام خودمان است. همچنین، برخی از نویسندگان از نوشتۀ سست و مبتنی بر تنبلی پیروی می‌کنند. نوشتۀ سست زمانی اتفاق می افتد که نویسنده مطالب متعددی را از منابع مختلف اقتباس می کند، اما به یک منبع استناد می کند.

خریدن مقاله مورد نظر از اینترنت
چاپ مقاله تضمینی
این موضوع نیز به سرقت ادبی شباهت دارد. گاهی نویسنده به جای اینکه خود به تدوین نوشته بپردازد، به خرید مقاله از اینترنت مبادرت می‌کند. این نشان می‌دهد که نویسنده حتی دردسر ذکر مطالب دیگران در نوشته‌های خود را تقبل نکرده است.

شخصی سازی
معمولا نویسنده یک عقیده یا نظریۀ دیگر را به خود نسبت می‌دهد. منظور از شخصی سازی، نسبت دادن یک عقیده و ایده به خود و استفاده از واژۀ "من" و "مال من" است. این موضوع شکلی از مکانیسم‌های درون فکنی است که نویسنده خصوصیات خوب دیگران را به خود نسبت می‌دهد.

منسجم نبودن متن
هنر مقاله نویسی این است که مطالب از یک توالی منظم و منطقی برخوردار باشد. به عبارت بهتر، متن نوشته باید با نظمی دنباله‌دار و پیوسته باشد و نویسنده نباید موزائیک‌وار و به صورت از هم پاشیده، مطالب را کنار هم بچیند.

پاراگراف یک جمله‌ای
در مقاله، هر پاراگراف باید ایده‌ای را به صورت مشروح بیان کند. اگر ذکر یک عقیده اهمیت دارد، باید مطالبی که برای بیان آن در اختیار دارید، بیش از یک جمله باشد. پاراگراف‌های یک جمله‌ای، ارزش مقاله را کاهش می‌دهد و سبب می‌شود که خواننده نتواند مسیر آموخته ها و مطالب شما را دنبال کند.