استفاده از اسلامپ که در اجرای بتن رنگی استفاده می شود باید بین ۴ تا ۵ درصد باشد. اگر نیاز به استفاده از اسلامپ بیشتری دارید از افزودن آب خودداری کنید زیرا که یکنواختی رنگ را از بین می برد و به جای آن از روانساز هایی استفاده نمایید که کاهنده آب هستند. به صورت کلی در حین انجام این عملیات باید وضعیت هوا را نیز مد نظر قرار داد. اگر در هوای سرد مشغول به انجام این عملیات شوید سبب می شود که رطوبت در سطح باقی بماند و شدت رنگ کاهش یابد و نمای زیبای مد نظر به وجود نیاید.

آیا استفاده از پیگمنت رنگی بر روی مقاومت بتن موثر است

استفاده از این انواع سبب می شود که آب مورد نیازی که برای اختلاط بتن لازم است افزایش یابد و مقاومت آن کاهش پیدا کند که در چنین شرایطی احتمال ترک خوردگی به وجود می آید. بنابراین برای جلوگیری از رخ دادن این موارد باید هنگام استفاده و اجرای عملیات به تمامی استاندارد های مطرح شده توجه شده و میزان مناسبی اضافه شود تا کاری با کیفیت ارائه شود.