همان گونه که میدانید قبولی در امتحان آیین نامه راهنمایی برای برخی افراد میتواند کار مشکلی به نظر برسد و گاهی برخی افراد برای قبولی در این ازمون باید چندین بار باید در آن شرکت نمایند. ولی به این دلیل که سوالات ایین نامه هر سال همان است و تکرار میشود. میتوانید به سایت هایی که سوالات را به صورت رایگان قرار میدهند مراجعه نمایید. پس ماهم این تصمیم را گرفتیم که نمونه سوالات آیین نامه رانندگی رایگان را در اختیار شما قرار دهیم تا با خواندن آنها با سوالات ازمون آیین نامه رانندگی اشنا شوید برای دانلودنمونه سوالات آیین نامه رانندگی میتوانید به سایت تست درایوینگ مراجعه نمایید.