به ترتیب زیر عیب یابی و
تعمیر تلویزیون سامسونگ
را انجام می دهیم
از سیم برق شروع کرده و سپس کلید پاور و….. فیوز ورودی Ac را تست می نماییم.
حال در صورت قطع فیوز به Ptc و یکسوساز پل ( احتمال شورت و یا نشت هر کدام از دیودها ) و خازن صافی ( ازنظرشورت و نشتی ) بررسی شود خازن های نانویی موازی دیودهای پل را ( که ضربه پیک را کمی کنند . ) فراموش نکنیم گاهی جرقه زده و شورت یا نشتی پیدا می کنند.
حال اگر هیچکدام از موارد فوق باعث پریدن فیوز نشده بودند باید به مدار سویچینگ تلویزیون بادقت بیشتری توجه کنیم که Ic سویچ یا عنصر سویچ کننده پالس ( ترانزیستور ویا Str و … ) خراب وبه هرحال سوخته باشد. ونیز چون بعضی از قطعات مانند مقاومت و دیود و یاخازنهای مدار در نوسانسازی و ایجاد پالس و اصلاح شکل موج موثرند را باید از نظر دور نداشت ممکن است موجب کشیدن بار اضافی از مدار باشند. (مثلاْ می توانند بجای ایجاد پالس لازم ولتاژ Dc ثابتی به ورودی سوچینگ اعمال کنند و در نتیجه جریان زیادی از مدار کشیده شده و فیوز را قطع کند.)
گاهی ممکن است شورت در خروجی پاورسوپلای نیز موجب پریدن فیوز شود البته در مدارات پیشرفته به دلیل کنترلهای زیاد جریان ولتاژ احتمال این خرابی کمتر دیده شده است.
پس هیچ وقت فوراْ و بدون اطمینان از مدار فیوز را تعویض ننمایید.
خازنهای الکترولیتی را حتماْ با خازن سنج تست کنید و توجه زیادی نیز به خازنهای پلی استر و غیره ……… نموده که گاهی پایه هایشان قطع یا وصل می شود و باید تعویض شوند.
مراحل عیب یابی تغذیه سویچ مد تلویزیون در صورت قطع فیوز به شرح زیر است .
در آغاز عیب یابی تلویزیون به سوختن فیوز توجه شود. آیا فیوز کاملاْ سیاه شده و یا فقط قطع شده است . چون شدت عبور جریان غیر مجاز از فیوز وضعیت خرابی مدار را بیان می کند.
۱- به شکل ظاهری PTC از نظر تغییرات احتمالی توجه نمائید کوچکترین نقطه سوختگی را نادیده نگیرید.
۲- خازن صافی رابا یک مقاومت ۱۰۰ الی ۵۰۰ اهمی وات بالا تخلیه نموده سپس اهم چک نمائید.
۳- اگر در تست خازن چیز غیر عادی مشاهده نشود .احتمال خراب بودن PTC و دیود پل و خازنهای ضربه گیر پیک زیاد است.
الف- PTC را از مدار خارج نموده آنرا درکنار گوشمان بشدت تکان می دهیم در صورتیکه صدای غیر عادی شنیده شد صد در صد PTC خراب است.
ب – ممکن است یکی از دیودهای پل شورت شده باشد.
ج- یکی از چهار خازن ضربه گیر پیک نشت و یا شورت شده باشد.
که در این صورت خازن را به شرح زیر تست می کنیم.
ابتدا یک سر خازن را کاملاْ از مدار خارج نمائید.
تست خازن عدسی و یا پلاستیکی: مولتی متر آنالوگ را در روی رنج Rx10k قرارداده و ازنظر اهمی آنرا تست کنید اصلاْ به هیچ وجهی نباید نشتی داشته باشد . ( توجه کنید حداقل یک پایه خازن آزاد بوده و دست با دو ترمینال مولتی متر نباید تماس داشته باشد.
و اگر در تست خازن صافی شورت و یا نشتی مشاهده شود بشرح زیر عمل می کنیم.
۱- تست دیودهای پل یا پل دیود
۲- ترانزیستور و یا STR و یا … در خروجی رگولاتور را تست نمائید.گاهی خرابی ترانزیستوردرایور نیز موجب افزایش بایاس پایه بیس خروجی شده و ضمن خراب کردن ترانزیستور خروجی باعث سوختن فیوز نیز می شود.
توجه : در صورت صدمه دیدن خروجی رگولاتور حتماْ مقاومتهای کنترل جریان ) پای امیتر ویا سورس ویا … ) را با اهم متر دیجیتالی (یا اهم متر دقیق) در رنج Rx1 تست کنید.
۳- خود خازن صافی شورت و نشت دارد.
۴- گاهی در ثانویه تغذیه نیز شورت دیود یکسو ساز ولتاژ اصلی) تغذیه کننده هریزنتال ( و شورت خازن صافی آن موجب سوختن فیوز و خراب شدن ترانزیستور خروجی رگولاتور می شود.
می دانیم که رگولاتورهای سوئیچ مد از دو بخش اولیه که شامل مدارات یکسو ساز و راه انداز و نوسا نساز و نمونه بردارهای Ac و dc و بخش خروجی و اولیه ترانس چا پر می باشند و به مجموعه این طبقات بخش Hot یا گرم گویند که به معنای قسمت غیر ایزوله ویا بخشی که خطر برق گرفتگی دارد می باشد. و بخاطرهمین بخش گویند در تعمیرات جهت جلوگیری از خطر برق گرفتگی بهتر است از ترانس ایذوله استفاده شود.
بخش ثانویه : باایجاد پالس در اولیه ترانس چاپر در ثانویه می توان ولتاژهای تغذ یه متعد د متناسب با دور وقطر سیم، ایجاد نمود.
این ولتاژها برای تغذیه نقاط مختلف کار برد دارد . مثلاً درتغذیه تیونر if و Ic های پردازشگر تصویر و میکروکنتولر و ورتیکال، هریزنتال ، صوت ، خروجی Rgb و لامپ تصویر از ولتاژ کار مناسب همان طبقه استفاده می شود .
می دانیم ولتاژ بایاس هرکدام از این طبقات باهم اختلاف دارند. مثلاً خروجی هریزنتال در محدوده ۱۰۰ الی ۱۵۰ ولت و لامپ تصویر برای هرکدام از پایه ها ولتاژ متناسب خود را می خواهد. در بخش تقویت کننده های آنالوگ در محدوده ۸ الی ۱۲ ولت و بخش دیجیتال در مدلهای قدیمی ۵ ولت و در مدلهای جدید گاهی ازولتاژهای ۷/۲و یا ۳/۳ استفاده می شود.