در چند نوشته سعی میشوود تعدادی از سوالات رایگان در سایت قرار گیرد و شما برای دسترسی به سوالات اصلی آیین نامه

میتوانید در آزمون های آنلاین شرکت کنید یا اپلیکیشن آزمون آیین نامه را نصب نمایید.

لرزش غربیلک فرمان در سرعتهای بالا نشانه چیست؟

الف-کم بودن باد تایر ها

ب- زیاد بودن باد تایر ها

ج- بالانس نبودن چرخها

د- تمام موارداهرم دنده به طورمستقیم با کدام قسمت ارتباط دارد؟

الف-دیفرانسیل

ب- گیربکس

ج- جعبه دنده

د- مورد۲و۳در کدام حالت نیرویی به پشت چرخهای محرک منتقل نخواهد شد؟

الف-دنده روی R

ب- دنده روی N

ج- ترمز

د- هیچکداماین وسیله وظیفه آن ممانعت از ورود ذرات گرد و غبار و دیگر ذرات معلق به داخل موتور و فضای احتراق می باشد.

الف-فیلتر هوا

ب- فیلتر روغن

ج- فیلتر بنزین

د- همه موارددر ترمز ضد قفل برای ترمز گیری باید پا را به صورت ………… روی پدال ترمز فشرد.

الف-ممتد

ب- منقطع

ج- آهسته

د- محکماین نوع ترمز میزان لغزش در جهت دوران چرخ را در یک یا چند چرخ وسیله نقلیه بطور خودکار کنترل میکند.

الف-ترمز کاسه ای

ب- ترمز دیسکی

ج- ترمز دستی

د- ترمز ABS

نمونه سوالات آیین نامه رانندگی