ضخامت درب حداقل باید ۳٫۵cm تا ۹cm باشد .


بائو (فاصله لبه درب تا شروع نقش و نگار) درب باید حداقل ۱۲cm باشد.


طول شفت نباید از مرکز درب خارج شود (طول دم کلیدی)


نوع درب (درب دست راست / درب دست چپ)


این که آیا “پانل پوشش” را نیاز دارید یا نه (فقط برای کاربر نهایی)


بررسی محتویات بسته قفل دیجیتال برای نصب


بررسی نوع درب (چوبی – فلزی)