سمپاشی بحثی است که در اکثر موارد بهداشتی بدان پرداخته می شود زیرا که از فاکتور های بهداشت نبود آفات است . نبود آفت منوط به سمپاشی است

حال اگر شما هم می خواهید بهداشت منزل خود را تضمین نمایید باید به یک شرکت معتبر سمپاشی بسپارید تا این کار سخت و دشوار را برای شما انجام دهند .

نظر به اینکه این منطق در ورای حقایقی پنهان گشته است . باید این قضیه به طریقی مبسوط به رشته تحریر در آید .

از جمله مواردی که باید مورد توجه واقع شود . باغچه است ، باغچه دارای آفاتی نظیر کنه و شته است کنه و شته همیشه باعث از بین رفتن چمن و گل و گیاه آن می شوند . سمپاشی باغچه نام طریقی است که بدان توان این موجودات را از میان برداشت .

اما در سری دیگری از موارد باید در نظر داشته باشیم سمپاشی سوسک ریز نیز مهم است . زیرا جاندارانی هستند با سرعت رشد بسیار بالا .