فایلها با فایل باکس setool یکی است و از usb استفاده میشود