پیرترین فرد در چین،127سالگی اش را جشن گرفت"لو میژن" متولد سال 1885، همراه با خانواده اش صد و بیست و هفتمین سال تولدش را در شهری در جنوب غرب چین،جشن گرفت.
او پیرترین فرد در کشور چین شناخته شده است