پسورد فایل زیپ : www.vietnamgsm.com

حجم برنامه حدود 470 مگابایت می باشد.
این برنامه شامل موارد زیر می باشد و مزیتش اینه که در آینده شما میتونید آپدیتش کنید و نیازی به دانلود کامل ندارید.


1100/2300: car,charge,earpiece,speaker,local mode,micro,network,on/off,ring,sim
1110/1600/2310: buzzer,charge,handsfree,keypad,lcd,lcd light,light,sim,test mode
1200: charge,keypad,lcd,light,micro,on/off,sim,speaker,test mode
1650: dislay light,on/off,ring,test mode
2600: buzzer,car,charge,lcd,light,test mode
2610: audio,car,charge,lcd,micro,test mode
2630: charge,on/off,test mode
2650: car,display,headset,light,micro,ring,sim
2660: light,sim
2760: charge,sim
3100: antenna,blue lcd,charge,lcd,lcd light,local mode,on/off,ring,sim,sim track
3110: charge,display,display2,ear,speaker,keypad,light,m icro,mmc,on/off,sim,spaeker
3200: camera,charge,display,keypad,lcd,light,local mode,on/off,ring,sim
3220/6020: camera,charge,headset,keypad,lcd,led,local mode,micro,on/off,sim
3230: audio,camera,ear,hang,headset,joystick,keypad,lcd, lcd light,led,mmc,on/off,spaeker
3250: bt,camera,charge,display,earpiece,keypad,lcd,micro ,mmc,on/off,signal,sim
3650: blank,camera,display,headset,keypad,lcd,led,micro, mmc,on/off,sim,speaker,vibra,white
5100: lcd,sim
5140: camera,lcd,
5200/5300: buzzer,camera,charge,display,keypad,lcd light,light,micro,mmc,network,on/off,sim
5310: buzzer,camera,charge,display,earpiece,flex,full,ke ypad,lcd,micro,mmc,network,on/off,sim
5500: audio,display,keypad,network,ring,sim,speaker
5610: micro,on/off
5700: buzzer,micro
6030: keypad,lcd,lcd light,micro,buzzer,charge,test mode,lcd,lcd light,sim
6060: charge,local mode,sim
6070: buzzer,camera,charge,keypad,lcd,lcd light,local mode,on/off,sim,speaker
6085: handsfree,micro,sim
6101: buzzer,lcd light,light,local mode,sim
6110: micro
6120: buzzer,keypad,lcd,light,vibra,vol keys
6125: charge,keypad,camera,micro,sim
6131: blank,charge,keypad,led,micro,mmc,on/off
6151: sim
6170: down keys,keypad,local mode
6230: buzzer,camera,charge,gallery,keypad,led,light,mmc, on/off,sim,test mode,vol keys
6233: audio,bt,bsi,camera,charge,display,ear,keypad,lcd, led,micro,mmc,network,ring,sim,slide keys,vol keys
6260: charge,keypad,lcd,light,micro,mmc,on/off,ring,sim
6263: buzzer,keypad
6267: buzzer,charge,on/off,vibra,camera
6270: camera,charge,display,headset,keypad,led,light,mic ro,network
6280: blank,bt,camera,charge,display,keypad,lcd led,mmc,on/off,signal,sim
6300: blue lcd,bt,camera,charge,display,keypad,lcd,lcd light,led,micro,mmc,network,not power,on/off,ring,sim,spaeker,vibra
6500c: charge
6500s: camera
6600: batt,blank,buzzer,camera,charge,display,earpiece,g allery,joystick,keyboard,keypad,lcd led,micro,mmc,network,on/off,sim,spaker,vibra
6610/7210: lcd,light,not power,on/off,ring,sim
6630: audio,bt,camera,charge,display,earpiece,headset,ke ypad,light,mico,not power,on/off,sim,speaker,vibra,white
6670/7610: camera,charge,display,ear,keyboard,lcd,micro,on/off,ring,sim
6680: bt,camera,display,handfree,keypad,light,mmc,networ k,on/off,signal,sim,white
7200: led,local mode,sim
7250: micro,lcd,not power,light
7360: headset,keys,light,sim,speaker
7370: charge,keypad,local mode,vol keys
7373: mmc,sim
7390: charge
7500: camera,charge
7710: blank,display,mmc
8800: light,sim
E50 : audio,charge,joystick,keypad,micro,mmc
E60 : bt,buzzer,charge,display,keypad,light,on/off,sim,speaker,vibra,white
E61 : audio,blank,charge,joystick,lcd,on/off,signal,sim
E65 : display,keypad,lcd,light,offline,white
N70 : Audio,bt,camera,charge,ear,flash light,handfree,keypad,lcd,light,micro,missmatch,mm c,on/off,ring,signal,sim,synchro,white
N73 : charge,front cam,joystick,keypad,led,micro,ear,mmc,network,on/off,sim,speaker,vibra,white
N80 : charge,hang,keypad,lcd,light,mmc,network,on/off,ring,svc,white
N81 : boot,camera
N90 : charge,keypad,micro,network,sim
N91 : charge,display,ear,handfree,hang,hdd,keypad,on/off,vibra,white
N93 : charge,keypad,micro,offline
N95 : audio,bluelcd,bt,cam keys,camera,charge,flash cam,keypad,lcd,lcd led,lightmmc,network,on/off,restart,sim,usb,vibra